Staff


 

Enw Swydd Cyfrifoldeb
Iolo Evans Pennaeth, Blwyddyn 5 & 6 (AM) Mathemateg, Tgch, Ymweliadau Ysgol, Amddiffyn Plant/ Diogelu Dynodedig, Fire Marshall
Joshua Evans Blwyddyn 5 & 6 (PM) Gwyddoniaeth
Gwen Aspinall Dirprwy, Athrawes 3 & 4 Llythrennedd, SENCO, Dylunio, Dirprwy Amddiffyn Plant, Cymorth Cyntaf
Elin Williams Athrawes Dosbarth Derbyn Cerddoriaeth, Addysg Grefyddol, Hanes, Urdd
Gwenan Williams M&D Addysg Gorfforol, Ysgol Iach, Cyngor Ysgol
Elspeth Jones Cymhorthydd integreiddio
Rhian Williams Cymhorthydd integreiddio
Natasha Davies Cymhorthydd integreiddio
Marylin Thickett Cymhorthydd arian grant
Melissa Evans Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen / Marshal Tan
Delyth Goswell Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen
Liza Williams Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen
Helen Stanley Ysgrifenyddes
Sharron Chaplin Goruchwilwraig Cinio
Sarah Jones Clwb Brecwast
Suzan Williams Clwb Brecwast
Stephen Fawcett Gofalwr

 

Llywodraethwyr / Is-bwyllgorau

Enw Position
Gordon Browne Is gadeirydd
Keith Barker Cymunedol
Linda Hadley Cymunedol
Iolo Evans Pennaeth
Anwen Jones AALL
Cynghorydd Gwilym Jones Cynghorydd
Ted Constable Rhiant
Helen Stanley Staff ategol
Jacqui Jones Rhiant
Ceirion Parry Rhiant
Sarah Jones Rhiant
Mark Edwards Rhiant

 

Gweinyddiaeth

Y Fali
Ynys Môn
LL65 3EU

Pennaeth:

Iolo Evans

Rhif ffôn:

01407740518

Ysgol Gymuned Y Fali © 2018. Cedwir pob hawl.