Ymweliadau Addysgol

Yn Ysgol Fali, rydym yn credu’n gryf mewn rhoi profiadau gwerthfawr i’r plant ble maent yn gallu uniaethu gyda hwy wrth ddatblygu eu haddysg. Yn bennaf, byddem yn sicrhau fod o leiaf un trip neu ymweliad yn cyd-fynd gyda thema’r dosbarth, sydd yn rhoi cyfle i blant profi’r pwnc mewn ffordd fyw a chyffroes.

Bydd plant o’r Meithrin i fyny yn cael cyfle i ymweld â llefydd fel y pentref, Glan y Môr, y goedwig a busnesau ac archfarchnadoedd lleol fel rhan o’u haddysg a phan fo’n bosib bydd arbenigwr yn trafod y lleoliad a’r gwaith gyda hwy. Yng nghyfnod allweddol 2 bydd plant yn cael cyfleoedd i ymweld â llefydd fel Pont y Borth, Melin Llynnon, Castell Biwmaras a’r Amgueddfa Lechi yn Llanberis.

Diolch i gyn-riant o’r ysgol mae’r plant, yn flynyddol, yn cael gwahoddiad i Drac Môn i’r ‘Race of Remembrance’ ac yn cael eu hebrwng o amgylch nifer fawr o’r ardaloedd sydd ar gau i’r cyhoedd. Flwyddyn hon bu iddynt fod yn ddigon ffodus i gyfarfod a’r beiciwr Olympaidd, Sir Chris Hoy.

I gyd-fynd gyda thema Ail Ryfel Byd mae plant Blwyddyn 5&6 (pob yn ail flynedd) yn mynd ar daith i Ewrop. Maent yn ymweld â lleoliadau megis Tŷ Anne Frank yn Amsterdam,y ffosydd, Tyne Cot ac amgueddfeydd yn wlad Belg, a bedd y prifardd Hedd Ŵyn. Teithiai’r plant mewn bws moethus a byddent yn aros mewn gwestai yn Ypres ac Amsterdam. Mae hon yn daith 4 diwrnod sydd yn cael ei chynnig i bob plentyn ym Mlwyddyn 5 a 6 ac mae o leiaf 4 aelod o staff yr ysgol yn mynd gyda hwy. Flwyddyn ddiwethaf cafodd llyfr o ddyddiaduron y plant ei gyhoeddi a’i werthu i rieni ac mae copi ar gael yn yr ysgol.

Pob blwyddyn arall mae plant Blwyddyn 5&6 yn mynd i Lundain dros nos. Byddant yn ymweld â’r Tai Cyffredin, y Stadiwm Olympaidd a cael y profiad o wylio sioe gerddorol e.e Charlie and the Chocolate Factory.

Ar ddiwedd pob blwyddyn addysgol, bydd dosbarth blwyddyn 5&6 yn mynd i gampio i wersyllfa gyfagos am noson ble byddent yn canŵio, nofio, chwarae gemau tu allan ac yn cael barbiciw. Mae hwn yn un o’r prif ddigwyddiadau blynyddol i’r plant.

Lluniau

Gweinyddiaeth

Y Fali
Ynys Môn
LL65 3EU

Pennaeth:

Iolo Evans

Rhif ffôn:

01407740518

Ysgol Gymuned Y Fali © 2018. Cedwir pob hawl.